• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Tuyển chuyên gia M&E (theo dõi giám sát, đánh giá) dự án "Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng tại tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 22/02/2024 6:53:04 SA

 

   Dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng”

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU ( TOR)

Tuyển chọn chuyên gia theo dõi giám sát để thực hiện dự án

 

Tên Dự án:

Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro

trên không gian mạng”

Gói thầu số

Tuyển chuyên gia M&E (theo dõi giám sát, đánh giá dự án)

Số lượng:

01 người

Mục đích:

Thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động của dự án

Địa điểm:

Tỉnh Yên Bái (Thành phố Yên Bái và một số huyện trong tỉnh)

Thời gian:

Từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2028

Giám sát hợp đồng

YENBAI CDSH

Hạn nộp hồ sơ

Từ ngày 21/02/2024 đến ngày 29/2/2024

 

1. Thông tin chung :

Dự án: “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth  CCRP) Số tham chiếu: EuropeAid/174088/DD/ACT/VNdo EU tài trợ, đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 26tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth CCRP) trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái là chủ khoản viên trợ, Trung tâm Phát triển khoa học Công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) và Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp thực hiện trong 48 tháng từ tháng 3/2024 . Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Yên Bái Huyện Lục Yên,Tỉnh Yên Bái.

a)    Dự án có mục tiêu chung:

Thanh niên tỉnh Yên Bái được nâng cao năng lực về giáo dục kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực cho Đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái để giải quyết các rủi ro trên không gian mạng với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

- Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cá nhân của thanh niên địa phương, bao gồm đồng bào thuộc các nhóm Kinh, Tày và các dân tộc khác ở thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên để giảm thiểu các rủi ro trên không gian mạng.

- Mục tiêu 3: Tham vấn việc ra quyết định về Giáo dục Kỹ thuật số cho Thanh niên để phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

c) Dự án hướng tới các kết quả sau:

- Kết quả 1: Đào tạo ít nhất 20 giảng viên chính và 20 giảng viên dự phòng là đoàn viên Thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Thông tin & Truyền thông để giải quyết các rủi ro trên không gian mạng với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

- Kết quả 2:

+ Tác động trực tiếp nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho ít nhất 1.500 thanh niên các dân tộc thành phố Yên Bái và ít nhất 2.100 thanh niên các dân tộc huyện Lục Yên (trong đó có 70% là dân tộc Tày), tỉnh Yên Bái được đào tạo nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

+ Tác động gián tiếp cho ít nhất  36.000 thanh niên địa phương trong độ tuổi từ 16 -30 tuổi, bao gồm các nhóm dân tộc Kinh, Tày và các dân tộc khác, ở huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái được nâng cao kỹ năng và biết sử dụng bộ công cụ tự học ứng dụng Giáo dục Kỹ thuật số mới do Việt Nam xây dựng, giúp người dùng internet loại bỏ và ngăn chặn thông tin sai lệch bảo vệ nội dung trực tuyến của họ trên không gian mạng .

- Kết quả 3: Ít nhất 240 người thuộc các tổ chức đoàn thể, trong đó 40% là phụ nữ, thuộc Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc… được tăng cường quan hệ hợp tác thông qua các cuộc vận động chính sách về Giáo dục kỹ thuật số và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

Dự kiến tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành một Quyết định của UBND cấp tỉnh về giáo dục số cho thanh niên theo hướng tiếp cận lấy con người làm trung tâm và một Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về ngân sách địa phương giao cho cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh để về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng được thông qua.

2. Mục tiêu công việc

Chuyên gia được tuyển dụng nhằm theo dõi giám sát các hoạt động của dự án.

3. Phạm vi công việc:

Làm việc tại văn phòng YENBAI CDSH, theo dõi/ giám sát các hoạt động của dự án thực hiện một số công việc khác do Ban quản lý dự án /Giám đốc dự án phân công, cụ thể như sau:

- Có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động của dự án theo khung kết quả trong Văn kiện, khung logic của dự án và đảm bảo thông tin cần thiết để theo dõi Dự án;

- Cập nhật khung kết quả định kỳ hàng tháng;

- Xây dựng bộ công cụ theo dõi giám sát và cập nhật cơ sở dữ liệu theo từng hoạt động;

- Phối hợp với cán bộ dự án (Điều phối viên) tổng hợp số liệu phân tích theo giới tính và các chỉ số theo dõi đánh giá vào khung kết quả khi cần thiết, duy trì và cập nhật khung kết quả trong kế hoạch hành động về Giới;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi và đánh giá để đảm bảo tất cả các bên liên quan tham gia trong các đợt đánh giá định kỳ;

- Viết báo cáo theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện các hoạt động của dự án

- Xây dựng kế hoạch đánh giá và tiến hành theo dõi, đôn đốc để các hoạt động được tổ chức thực hiện một cách hiệu quả

- Đảm bảo hệ thống giám sát và đánh giá và hệ thống theo dõi chất lượng khác của Dự án có đủ chức năng và hiệu quả, bao gồm xây dựng năng lực/ huấn luyện cho nhân viên dự án và các đối tác.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên trong nhóm dự án để cập nhật các thông tin về theo dõi và đánh giá trong quá trình thực hiện dự án;

- Tổng hợp, kiểm tra, phân tích và báo cáo tất cả các dữ liệu liên quan đến hoạt động theo dõi và đánh giá phù hợp với các quy định của dự án;

- Phối hợp với Cán bộ Dự án xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động hàng năm và hàng quý, báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Dự án;

- Phối hợp với các cán bộ dự án khác theo dõi và đánh giá các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ;

- Hỗ trợ các chuyến làm việc và các đoàn công tác theo dõi, đánh giá của nhà tài trợ và các cơ quan liên quan;

- Chịu trách nhiệm về thu thập, lưu trữ và phổ biến các tài liệu của dự án bao gồm tài liệu tập huấn, truyền thông, hướng dẫn kỹ thuật, báo cáo tiến độ, tài liệu đào tạo; báo cáo hàng năm và tổng kết cuối kỳ.

* Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BQL và Giám đốc dự án

- Phối hợp với các cán bộ khác trong nhóm thực hiện dự án khi BQL và Giám đốc dự án yêu cầu.

4. Thời gian, địa điểm thực hiện và kế hoạch thực hiện:

- Thời gian: Từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2028, 30% thời gian làm việc tính theo hàng tháng.

- Địa điểm: Thành phố Yên Bái (Văn phòng YENBAI CDSH), các huyện/thị/địa phương vùng dự án.

- Chuyên gia được tuyển sẽ làm việc đến khi kết thúc dự án và tham gia hoàn thiện báo cáo kết thúc dự án, thực hiện các công việc đóng dự án hoàn thành.

- Hợp đồng sẽ được ký kết theo từng năm một và được gia hạn theo từng năm tùy theo khả năng đáp ứng của ứng viên.

5. Tài liệu, thiết bị được cung cấp và chế độ báo cáo:

- Ban Quản lý dự án sẽ cung cấp tài liệu, các điều kiện làm việc cần thiết và các trang bị khác theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).

- Hàng tháng, Chuyên gia thực hiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo kết quả, tiến độ công việc cho Giám đốc Ban Quản lý dự án; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Quản lý dự án và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, kỷ luật làm việc và các quy định pháp luật có liên quan; Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

6. Điều kiện nộp hồ sơ tuyển dụng:

6.1. Điều kiện chung:

- công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi không quá 60, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm các công việc tương tự.

6.2. Điều kiện cụ thể:

       Chuyên gia được chọn cần có những yêu cầu tối thiểu như sau:

- Có bằng Cử nhân/Thạc sĩ/Kỹ sư công nghệ thông tin, an ninh mạng, kỹ thuật điện tử hoặc kỹ thuật máy tính.

- Ngoài bằng cấp, ứng viên có thể có các chứng chỉ về an ninh mạng phổ biến như Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) hoặc CompTIA Security… là một lợi thế

* Kinh nghiệm và kĩ năng:           

- Có 3-5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

- Có khả năng thiết kế và thực hiện các hoạt động M&E cho dự án, bao gồm việc phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả, và đề xuất cải tiến. Kỹ năng quản lý dự án và báo cáo cũng là một lợi thế.

- Có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm làm việc về quản lý theo dõi và đánh giá, giám sát tại các dự án, nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ;

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả và làm việc cùng các thành viên trong dự án để đảm bảo thông tin và kết quả đánh giá được chia sẻ một cách rõ ràng và kịp thời.

- Có kinh nghiệm về giới và các nhóm dễ bị tổn thương;

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức công lập, ngoài công lập và cộng đồng, biết tiếng dân tộc Tày là 1 lợi thế;

- Có khả năng xử lý văn bản, bảng tính và xây dựng cơ sở dữ liệu;

* Yêu cầu ngoại ngữ:

- Nói và viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng viết báo cáo bằng tiếng Anh.

7. Thù lao, chi phí đi lại và công tác phí :

- Theo thỏa thuận và quy định của nhà tài trợ

8.     Cách thức tuyển chọn :

Ban Quản lý dự án sẽ lựa chọn chuyên gia thông qua cơ chế lựa chọn cạnh tranh đối với cá nhân phù hợp với hướng dẫn của nhà tài trợ và quy định của pháp luật Việt Nam và theo TOR này

*Tiêu chí đánh giá:

STT

Năng lực

Thang điểm

1

Có bằng Cử nhân/Thạc sĩ/Kỹ sư công nghệ thông tin, an ninh mạng, kỹ thuật điện tử hoặc kỹ thuật máy tính.

20

2

Có giấy chứng nhận và bằng cấp liên quan đến M& E

15

3

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực theo dõi- Giám sát

 

20

4

Có dự án tương tự đã từng thực hiện

20

5

Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các cơ quan và các bên liên quan;

10

6

Kỹ năng giao tiếp tốt

Nói và viết tiếng Anh thành thạo;

15

 

Tổng điểm

100

 

9. Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Thư xin việc.

- Sơ yếu lý lịch chi tiết (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh).

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 60 ngày).

- 02 ảnh 4 x 6 (chụp ảnh trong thời hạn 6 tháng gần nhất).

- Ứng viên nộp hồ sơ tại văn phòng: Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái

- Địa chỉ: Số 332, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái trước 17h00 ngày 29 tháng 02 năm 2024

- Điện thoại: Chị Nguyễn Thị Bích Phượng – Số Điện thoại: 0903.422.427.

- Email: bichphuongcdsh@gmail.com.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter