• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA LIÊN HIỆP HỘI

 

 


1. Tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội tỉnh

            a) Đại hội Đại biểu;

            b) Ban Chấp hành;

            c) Ban Thường vụ;

            d) Ban Kiểm tra;

            đ) Tổ chức tham mưu, giúp việc gồm:

            -  Văn phòng;

            -  Ban Thông tin, Phổ biến kiến thức và Hội viên.

            -  Ban Khoa học Công nghệ và Tư vấn phản biện.

           e) Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YenBai CDSH) hoạt động theo nguyên tắc tự trang trải kinh phí, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật; không được giao biên chế

f) Các tổ chức thành viên: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 21 hội thành viên chuyên ngành với trên 110.000 hội viên đang sinh hoạt.

2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức tham mưu giúp việc

a. Bộ phận Văn phòng Liên hiệp Hội

- Tham mưu giúp việc hàng ngày cho Thường trực Đảng đoàn và Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh.

- Trực tiếp tham mưu chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức, đào tạo cán bộ Hội; công tác hành chính, phục vụ của cơ quan Văn phòng Liên hiệp Hội.

- Tham mưu tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

- Tổ chức triển khai các hoạt động về công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác Quốc tế.

- Phối hợp với các ban, đơn vị, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan khác của Liên hiệp Hội khi được phân công.

b. Ban Khoa học công nghệ và tư vấn phản biện

- Tham mưu giúp việc cho Đảng đoàn, Ban thường vụ và Thường trực lãnh đạo Liên hiệp Hội về công tác vận động, đoàn kết, tập hợp trí thức; tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức của tỉnh.

- Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội; nghiên cứu Khoa học, phát triển Công nghệ, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường.

- Chủ trì tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong nhân dân, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật lứa tuổi thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.

- Phối hợp tham gia hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển cộng đồng.

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức có liên quan về xây dựng chính sách, các quy định về tư vấn phản biện và giám định xã hội tại địa phương.

- Phối hợp với Văn phòng, các ban, đơn vị, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan khác của Liên hiệp Hội khi được phân công.

c. Ban Thông tin, phổ biến kiến thức và Hội viên

- Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức Khoa học, Công nghệ; xây dựng tổ chức, phát triển thành viên, quản lý Hội viên thuộc Liên hiệp Hội. Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của các tổ chức Hội thành viên trực thuộc Liên hiệp Hội

- Thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong hệ thống của Liên hiệp Hội. Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các nội dung liên quan đến Khoa học, Công nghệ và nội dung hoạt động của Liên hiệp Hội. Quản lý, duy trì tốt hoạt động của Trang thông tin điện tử của Liên hiệp Hội.

- Phối hợp tham gia tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

- Phối hợp tham gia tổ chức, tuyên truyền Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong nhân dân, cuộc thi sáng tạo Kỹ thuật lứa tuổi thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc; tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật trong hệ thống Liên hiệp Hội.

- Phối hợp với Văn phòng, các ban, đơn vị, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan khác của Liên hiệp Hội khi được phân công.

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter