• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Yên Bái

1. Quá trình hình thành và phát triển Hội.

Xuất phát từ nhận thức của người tiêu dùng có quyền được bảo vệ mà hiện nay trên thế giới phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang được phát triển ở nhiều quốc gia và được hình thành có tích chất toàn cầu và khu vực. Ở tỉnh ta để có mối quan hệ có tính chất hệ thống cần có 01 tổ chức xã hội đại diện cho người tiêu dùng đứng ra bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đồng thời giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Yên Bái (YBASTAS) được thành lập từ năm 1997 theo Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 05/5/1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 36, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0293.854.916 - Fax: 0293.890.914.

Từ ngày thành lập Hội tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Yên Bái đến nay đã trải qua 3 kỳ đại hội.

1.1. Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2000-2005: Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, đại diện cho 13 cơ quan, đoàn thể, gồm 01 chủ tịch, 03  phó chủ tịch và 11 ủy viên, trong đó:

- Chủ tịch: Ông Hoàng Hồng Dương, Phó Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường, kiêm chi cục trưởng chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Phó chủ tịch: Ông Đinh Văn An, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh;

- Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Giám đốc Sở Thương mại  - Du lịch;

- Phó chủ tịch: Ông Trần Viết Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng.

1.2. Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2006-2010: Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, đại diện cho 13 cơ quan, đoàn thể, gồm 01 chủ tịch, 04  phó chủ tịch và 10 ủy viên, trong đó:

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Phó chủ tịch: Ông Trần Viết Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng;

- Phó chủ tịch: Ông Đào Mạnh Thắng, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường;

- Phó chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Tỉnh Hội Phụ nữ;

- Phó chủ tịch: Ông Lê Đình Đức, Trưởng phòng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

1.3. Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2010-2015: Ban chấp hành gồm 16 người, đại diện cho 14 cơ quan, đoàn thể, gồm 01 chủ tịch, 04  phó chủ tịch và 11 ủy viên, trong đó:

- Đại hội bầu ông Nguyễn Anh Quân, PGĐ Sở Công Thương làm Chủ tịch; nhưng do nhu cầu công tác (giữ chức Chủ tịch 01 năm) BCH mở rộng nhất trí để ông Quân thôi giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III và bầu Chủ tịch khác.

- Chủ tịch: Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Phó chủ tịch: Ông Đào Mạnh Thắng, Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường;

- Phó chủ tịch: Ông Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng;

- Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Phó chủ tịch: Bà Lê Thị Thu Hoài, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Hội Phụ nữ.

 

2. Thông tin về Hội. 2.1. Tổ chức Hội.

Năm 2012, tại Đại Hội III nhiệm kỳ 2010-2015 bộ máy tổ chức của Hội Bảo vệ người tiêu dùng đã được kiện toàn, Ban thường vụ gồm 06 đồng chí; gồm 01 chủ tịch, 04 phó chủ tịch và 01 tổng thư ký.

Ban chấp hành gồm 16 đồng chí, Uỷ viên BCH Hội là đại diện cho 14 cơ quan, tổ chức đoàn thể có liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm: Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và truyền thông; Liên đoàn lao động tỉnh; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục QLCLNLS và Thủy sản; Trung tâm y tế dự phòng; Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm; Tỉnh Hội phụ nữ; Tỉnh đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân tỉnh; Báo Yên Bái; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

Số hội viên Hội Bảo vệ người tiêu dùng đến nay có 173 hội viên.

2.2. Chức năng của Hội.

Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Yên Bái là một tổ chức xã hội không vì mục đích lợi nhuận, tự nguyện của những người hoạt động trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhằm giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghề nghiệp, xây dựng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hội hoạt động tuân thủ theo pháp luận hiện hành và là thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người Tiêu dùng Việt Nam; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái.

2.3. Nhiêm vụ của Hội.

   2.3.1. Tập hợp, đoàn kết, động viên nhiệt tình và khả năng lao động sáng tạo của Hội viên và các thành viên trong xã hội nhằm đẩy mạnh các hoạt động Tiêu chuẩn hoá, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn tỉnh.

   2.3.2. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ về tiêu chuẩn hoá, chất lượng, các kiến thức về tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho mọi người, nhằm tạo ra và lựa chọn những hàng hoá, dịch vụ có chất lượng tốt, nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh.

2.3.3. Tuyên truyền, phổ biến về những quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, để nâng cao kiến thức về tiêu dùng, xây dựng phong cách tiêu dùng lành mạnh, tổ chức và giúp đỡ người tiêu dùng tự bảo vệ quyền lợi của mình.

   2.3.4. Tham gia và kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước về những chủ trương, chính sách, phương hướng kế hoạch và biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hoá, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   2.3.5. Liên hệ và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung ương Hội; các tỉnh bạn và các tổ chức Quốc tế. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các tổ chức xã hội khác trong tỉnh, xây dựng hệ thống, mạng lưới hoạt động phục vụ cho mục đích của Hội.

2.3.6. Đấu tranh chống những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và người sản xuất chân chính

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter