• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 

                I.    GIỚI THIỆU CHUNG 

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái) được thành lập ngày 20/4/2000 theo Quyết định số 148/2000/QĐ.UB ngày 20 tháng 4 năm 2000 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Khi thành lập, Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái chỉ có 6 Hội thành viên, đến nay đã tăng lên 24 Hội thành viên và đơn vị trực thuộc.

 1. Chức năng của Liên hiệp Hội tỉnh:

1.1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ trong và ngoài tỉnh; điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên.

1.2. Làm đầu mối giữa các Hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức hoạt động hợp pháp khác ở địa phương nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động Liên hiệp Hội tỉnh.

2. Nhiệm vụ của Liên hiệp Hội tỉnh:

2.1. Củng cố, phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh, điều hoà, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các Hội thành viên.

2.2. Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tham gia  xây dựng các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, Khoa học và Công nghệ, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng; tham gia giám sát độc lập đối với các đề án, công trình quan trọng của địa phương.

b) Nghiên cứu Khoa học, phát triển Công nghệ, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường sinh thái.

c) Phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ trong nhân dân, tổ chức và hướng dẫn phong trào sáng tạo của quần chúng vào Khoa học và Công nghệ, ứng dụng Công nghệ mới vào thực tiễn cuộc sống.

d) Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

e) Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và các hoạt động xã hội khác.

2.3. Thực hiện công tác vận động trí thức Khoa học và Công nghệ:

a) Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp.

b) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ.

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trí thức trong hoạt động Khoa học và Công nghệ; tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác Khoa học và Công nghệ.

2.4. Thực hiện vai trò thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

a) Phối hợp với các tổ chức Hội thành viên khác triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Phản ánh nguyện vọng và tham gia tổng hợp ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

2.5. Tăng cường hợp tác với các Hội, các tổ chức Phi chính phủ trong và ngoài nước, tham gia các tổ chức Khoa học và Công nghệ của khu vực và Quốc tế.

3. Trụ sở và phương tiện

Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái có trụ sở làm việc riêng với 11 phòng làm việc được trang bị đầy đủ, có hệ thống máy tính nối mạng; 01 hội trường đủ cho trên 80 người và phòng họp cho các Hội thành viên. Có đầy đủ các công trình phụ kiện phục vụ cho công tác quản lý và điều hành hoạt động của Liên hiệp Hội.

4. Địa chỉ liên hệ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái có tên giao dịch tiếng Anh là: YUSTA

Địa chỉ: tổ 2, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3854.747

Email: lienhiephoiyenbai@gmail.com

Chủ tịch: CN. Tạ Văn Long                                                 ĐT: 0912 510 090

Phó chủ tịch T.Trực: Ths Nguyễn Bình Minh                      ĐT: 0912 362 168

Tổng thư ký: Ths Trần Xuân Khánh                                    ĐT: 0915 512 898

Chánh văn phòng: CN Hoàng Mạnh Cường                       ĐT: 0986 408 196

          

 

II. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP HỘI QUA CÁC THỜI KỲ

1. Lãnh đạo Liên hiệp Hội khóa I, nhiệm kỳ 2000 - 2005.

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/nguyenvany.jpg

TS Nguyễn Văn Ý

 Chủ tịch Liên hiệp Hội

 

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/lethanhha.jpg

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/luongvanphuong.jpg

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/nguyenvankert.jpg

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/luongthanhnhi.jpg

TS Lê Thanh Hà

Phó chủ tịch

 

TS. Lương Văn Phượng

Phó chủ tịch

 

KS Nguyễn Văn Két

P.Chủ tịch thường trực

 

KS Lương Thanh Nhị

Tổng thư ký

 

 

 

 

 

 

 

2. Lãnh đạo Liên hiệp Hội khóa II, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/hoangthuongluong.jpg

ThS Hoàng Thương Lượng

Chủ tịch Liên hiệp Hội

 

   http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/nguyenvanngoc.jpg

   http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/luongthanhnghi2.jpg

   http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/phamvanro.jpg

ThS Nguyễn Văn Ngọc

Phó chủ tịch

 

KS Lương Thanh Nhị

Phó chủ tịch thường trực

 

KS Phạm Văn Rỡ

Phó chủ tịch chuyên trách Kiêm Tổng thư ký

 

 3. Lãnh đạo Liên hiệp Hội khóa III, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

http://lienhiephoiyenbai.org.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/image/gioithieuchung/Luong.jpg

ThS Hoàng Thương Lượng

Chủ tịch Liên hiệp Hội

 

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/hoangxuannguyen.jpg

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/phamvanro.jpg

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/luongthanhnghi2.jpg

ThS  Hoàng Xuân Nguyên

Phó chủ tịch

 

KS Phạm Văn Rỡ

Phó chủ tịch thường trực Kiêm tổng thư ký

 

KS Lương Thanh Nhị

Phó chủ tịch

 

 

 4. Lãnh đạo Liên hiệp Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

 http://lienhiephoiyenbai.org.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/image/gioithieuchung/Thong.jpg

CN Dương Văn Thống

                                     

Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,

Kiêm Chủ tịch LHH

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/gioithieuchung/phamvanro.jpg

 

http://lienhiephoiyenbai.org.vn/ContentFiles/FCKEditor/quantri.lhh/IMAGE0005(2).JPG

http://lienhiephoiyenbai.org.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/image/gioithieuchung/Son.jpg

KS. Phạm Văn Rỡ

5/2015 - 4/2018

 

CN. Nguyễn Ngọc Sơn

6/2018 -6/2020

Ths.Nguyễn Bình Minh

8/2020 - 11/2020

         Ths. Vũ Xuân Hợi

2015 - 2020

 

Ths Nguyễn Thanh Sơn

2015 - 2020

Phó bí thư Đảng đoàn, PCT Thường trực LHH tỉnh Yên Bái

 

Phó bí thư Đảng đoàn, PCT Thường trực LHH tỉnh Yên Bái

Phó bí thư Đảng đoàn, PCT Thường trực LHH tỉnh Yên Bái

 Giám đốc Sở KH&CN, 

Phó chủ tịch Kiêm nhiệm

 Phó  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
Phó chủ tịch Kiêm nhiệm  

 

 

 

 

 

 


 

 

Ths. Trần Xuân Khánh

Tổng thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Lãnh đạo Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

ThS Tạ Văn Long

Chủ tịch Liên hiệp Hội

 

http://lienhiephoiyenbai.org.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/image/gioithieuchung/Son.jpg

ThS  Nguyễn Bình Minh

Phó chủ tịch Thường trực

 

Ths Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,

Phó chủ tịch Kiêm nhiệm  

KS Trần Ngọc Thư

Phó Giám đốc Sở Khoa học

và Công nghệ

Phó chủ tịch Kiêm nhiệm

 

 

Ths. Trần Xuân Khánh

Tổng thư ký

 

 

   

 III. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH LHH KHÓA V, NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

 

STT

Họ và Tên

Chức danh Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Chức danh trong LHH tỉnh hiện tại

1

Tạ Văn Long

P Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái,

Uỷ viên Ban thường vụ

2

Nguyễn Bình Minh

Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ văn phòng Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

Phó bí thư Đảng đoàn, PCT Thường trực LHH tỉnh Yên Bái,

Uỷ viên Ban thường vụ

3

Nguyễn Thanh Sơn

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái;

 

Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Kiêm nhiệm Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái; Trưởng ban Kiểm tra Liên hiệp Hội tỉnh, Uỷ viên Ban thường vụ

4

Trần Ngọc Thư

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái; Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Phó chủ tịch Kiêm nhiệm Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái, Uỷ viên Ban thường vụ

5

Trần Xuân Khánh

Phó Bí thư Chi bộ văn phòng Liên hiệp Hội

tỉnh Yên Bái

Tổng thư ký Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái, Uỷ viên Ban thường vụ

6

Trần Lan Anh

Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Yên Bái; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái, Uỷ viên Ban thường vụ

7

Hoàng Mạnh Cường

Chánh văn phòng Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban thường vụ Liên hiệp Hội Tỉnh Yên Bái, Uỷ viên Ban thường vụ

8

Triệu Tiến Thịnh

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban thường vụ Liên hiệp Hội Tỉnh Yên Bái

9

Đoàn Thị Thanh Tâm

Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái, Uỷ viên Ban thường vụ

10

Đỗ Việt Bách

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

11

Cao Xuân Chiểu

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

12

Trần Thanh Chương

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

13

Nguyễn Huy Cường

 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

14

Phan  Huy Cường

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

15

Đinh Xuân Cường

Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

16

Lê Đình Đạo

Chủ tịch Hội Địa chất - Khoáng sản tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

17

Nguyễn Văn Điển

Trưởng phòng Tổ chức Công ty Vận tải Thủy bộ; Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

18

Nguyễn Hữu Hiền

Chủ tịch Hội Cơ điện tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

19

Hà Thị Mộng Hoài

Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

20

Đào Thị Ngọc Lan

Giám đốc Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

21

Hà Văn Lợi

Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

22

Trần Thị Lý

Điều dưỡng trưởng Sở Y tế, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

23

Hoàng Thị Vân Mai

Phó giám đốc Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch, Chi hội Phó Chi hội Văn hóa dân gian tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

24

Nông Thụy Sỹ

Phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh

Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

25

Nguyễn Lâm Tới

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

26

Trịnh Văn Thành

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

27

Đặng Đình Thắng

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

28

Nguyễn Đình Thi

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

29

Đào Trọng Thuần

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị ACC

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

30

Trần Quốc Toàn

Phó chủ tịch Thường trực Hội Đông y

tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

31

Đào Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

32

Nguyễn Tiến Tuấn

Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình

tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

33

Trần Quang Vinh

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

34

Hoàng Thị Uyển

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

Uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter