• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45
Ngày xuất bản: 04/04/2024 8:15:53 SA

 

TỈNH ỦY YÊN BÁI

*

Số 205 -CTr/TU

 

 

 

 

 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

         


Yên Bái, ngày 07 tháng  02 năm 2024

CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG

thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững

trong giai đoạn mới

-----

 

Thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến, học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 45-NQ/TW); tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn xã hội trong quá trình xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

- Kịp thời cụ thể hóa đầy đủ quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 45-NQ/TW bằng những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, lộ trình thực hiện phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là căn cứ để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2.      Yêu cầu

- Bám sát quan điểm chỉ đạo, các định hướng lớn, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 45-NQ/TW; Kế hoạch số 20-KH/TW; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 20/01/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; Đ án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035” các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trên các lĩnh vực.

- Quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động phải bảo đảm toàn diện, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất; đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương để hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TW.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU TẦM NHÌN

1. Quan điểm chỉ đạo

- Đội ngũ trí thức là lực lượng lao động trí óc, có trình độ học vấn cao, chuyên môn sâu về một lĩnh vực, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo; giàu lòng yêu nước, có đạo đức và lý tưởng cách mạng, gắn bó với Đảng, Nhà nước và dân tộc; là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; có trách nhiệm tiên phong, tạo ra sản phẩm tinh thần, vật chất chất lượng cao cho xã hội, là nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng tầm trí tuệ và sức mạnh dân tộc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh, toàn diện là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái, có chính sách thu hút, trọng dụng trí thức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận, đặc biệt là trí thức có trình độ cao trong các lĩnh vực trọng điểm cho công cuộc xây dựng và phát triển địa phương. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của trí thức, tạo môi trường, điều kiện, động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức.

- Động viên đội ngũ trí thức của tỉnh nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc, tâm huyết, gắn bó với quê hương, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

2. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030

- Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái đảm bảo số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có năng lực, trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại nhằm hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.

- Hoàn thiện chính sách bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và cống hiến cho tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 45-NQ/TW, Kế hoạch số 20-KH/TW nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, đóng góp của đội ngũ trí thức, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030

3.1. Chỉ tiêu về phát triển và đóng góp của đội ngũ trí thức

- Đến năm 2030, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh có trình độ sau đại học đạt từ 30% trở lên; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ sau đại học đạt từ 20% trở lên. Hằng năm, 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy định và cập nhật kiến thức mới.

- Trí thức trong lĩnh vực y tế: số bác sĩ đạt tỷ lệ 15 người/vạn dân, 37 giường bệnh/vạn dân.

- Trí thức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: bảo đảm số lượng, cơ cấu giáo viên giảng dạy ở tất cả các cấp học; 100% cán bộ, quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

- Trí thức trong lực lượng vũ trang: đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phấn đấu từ 10% đến 20% lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực, điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế; có trên 70% cán bộ công an xã, thị trấn có trình độ đại học công an và trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Trí thức trong khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân (lực lượng lao động): phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%. 

- Số lượng đơn đăng ký sáng chế, số lượng sáng chế tăng trung bình 2,5 lần so với giai đoạn 2021-2025.

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 6,8%/năm.

          - Tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt 2,0%/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt 1,5%/năm.

- Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 25% so với năm 2020.

3.2. Chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong hệ thống chính trị đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm.

- Tỷ lệ công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ từ cấp tỉnh đến cấp xã có trình độ đại học trở lên đạt 100%.

- Tỷ lệ cán bộ tham gia Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/8/2018 của Tỉnh ủy giữ chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đối với mỗi nhóm đối tượng là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số đạt từ 20-25%.

4. Tầm nhìn đến năm 2045

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, góp phần xây dựng và phát triển con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 - Kịp thời lắng nghe, nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng; thường xuyên tổ chức tham vấn, đối thoại bảo đảm khách quan, tôn trọng ý kiến của đội ngũ trí thức.

- Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có nhiều trí thức, đảng viên là trí thức, nhất là trí thức làm lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm nêu gương gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài

- Xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ chương trình, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, đặc biệt chú trọng đào tạo nghề dài hạn, đào tạo đạt chuẩn cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo vị trí, việc làm; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ để từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dục và đào tạo; tích cực chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh của tỉnh. Thực hiện hiệu quả các chiến lược quốc gia về giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức I và phấn đấu đạt Trường Chính trị chuẩn mức II để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là các trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh; xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đến năm 2025 trở thành một trong 70 trường đào tạo nghề chất lượng cao của cả nước, tng bước trở thành một trong những trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao của khu vực.

- Chủ động liên kết, hợp tác, chia sẻ trao đổi nguồn nhân lực với các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước như: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La,… trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng bằng các hình thức hợp tác, liên kết, liên thông…; khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở kinh tế chủ động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và đội ngũ công nhân.

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài nhằm thu hút những trí thức có đức, có tài, có trình độ chuyên môn cao đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên người Yên Bái về làm việc tại tỉnh.

- Tôn vinh, khen thưởng động viên trí thức có cống hiến, đổi mới sáng tạo tiêu biểu. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, tuyển chọn học sinh giỏi, học sinh năng khiếu ở bậc phổ thông.

3. Tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức; thực hiện tốt công tác dự báo, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ trí thức; có kế hoạch phát triển về số lượng, chất lượng đảm bảo tính cân đối giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, ban hành các chính sách về phát triển nguồn nhân lực phù hp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Một số chính sách nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025; các chính sách về thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, có cơ chế mời gọi các trí thức tiêu biểu người Yên Bái đang công tác ngoài tỉnh về làm việc tại tỉnh Yên Bái...; thu hút, sử dụng nhân tài lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; chú trọng các tài năng trẻ, văn nghệ sĩ tài năng, trí thứcnghệ nhân các ngành, nghề truyền thống, trao truyền các giá trị văn hóa đặc trưng của từng dân tộc thiểu số cho các lớp kế cận để bảo tồn các giá trị văn hóa.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách thu hút, khuyến khích, động viên trí thức trẻ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn về phục vụ địa phương, đặc biệt những ngành trọng yếu về khoa học - kỹ thuật như kinh tế, môi trường, nông nghiệp, công nghệ thông tin, y dược, du lịch, dịch vụ...

4. Tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

- Đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế để từng bước tiếp thu, chuyển giao công nghệ đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

- Tập trung đầu tư nguồn lực để xây dựng phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Yên Bái; Trường Cao đẳng nghề Yên Bái; Trường Chính trị tỉnh có đủ năng lực điều kiện để giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo đội ngũ trí thức. Đổi mới, sắp xếp tổ chức, hoạt động của các trường trung cấp nghề, mạng lưới của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với quy mô hợp lý, phù hợp với định hướng phát triển.

5. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các hội trí thức

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh theo hướng sát thực tiễn, động viên, phát huy tối đa vai trò, tiềm năng to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ. Chú trọng nâng cao vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đội ngũ trí thức; thu hút, tập hợp, đoàn kết trí thức, phát triển tổ chức, phát triển hội viên.

- Tạo điều kiện cho các hội trí thức, đội ngũ trí thức đóng góp ý kiến, tham gia hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện, giám định xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các hội đồng tư vấn của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tạo điều kiện cho các hội trí thức tham gia thực hiện một số dịch vụ công, giám sát hoạt động nghề nghiệp, kiểm định và công bố chất lượng một số dịch vụ công.

- Xây dựng tổ chức đảng trong các hội trí thức trong sạch, vững mạnh, đóng vai trò nòng cốt chính trị trong hoạt động của hội. Quan tâm phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ đáp ứng yêu cầu của Đảng.

6. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

- Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030. Phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới tổ chức khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư, nâng cấp quy mô của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, an ninh, an toàn; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao của tỉnh, ứng dụng công nghệ vào phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm, dịch vụ mới, thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp.

- Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ lao động nông thôn; tăng tỷ lệ lao động kỹ thuật có tay nghề; phát triển nhân lực nghiên cứu, chuyên gia trong nông nghiệp. Khuyến khích phát triển các nền tảng dạy và học trực tuyến mở, các mô hình đào tạo mới thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

7. Phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh con người Việt Nam; xây dựng lực lượng trí thức hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

 - Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 10/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 37/KH-TU ngày 09/6/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Yên Bái.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân Yên Bái về cuộc sống, môi trường và tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh, thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo kế hoạch hằng năm.

- Tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề, công tác giáo dục, đào tạo nghề cho người dân tại các cùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để cung cấp lao động cho các vùng sản xuất tập trung, các khu, cụm công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; tích cực đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn, bao gồm: cơ sở vật chất kỹ thuật; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên; chương trình và nội dung đào tạo, với trọng tâm hướng vào thực hành nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, phát triển các nghề mới theo nhu cầu của thị trường lao động.

- Đẩy mạnh thực hiện các chính sách về y tế, văn hóa, giáo dục góp phần nâng cao chất lượng dân số. Xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến, hiện đại, hướng tới bao phủ toàn dân, nhất là về chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế; quan tâm trợ giúp cho các nhóm đối tượng yếu thế. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu và các dịch vụ cơ bản; khuyến khích và có chính sách ưu đãi phát triển đa dạng các mô hình sản xuất và dịch vụ có sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi.

(Có Phụ lục chi tiết các nhiệm vụ trọng tâm kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, Kế hoạch số 20-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy (Hoàn thành trong Quý I/2024).

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định; hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên đôn đốc việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 45-NQ/TW, Kế hoạch số 20-KH/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,

- Văn phòng Trung ương Đảng,

- Thường trực Tỉnh ủy,

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,

- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,

- Chuyên viên P.TH-VPTU,

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                

 

T/M TỈNH ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(đã ký)

 

 

Tạ Văn Long

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter