• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Tuyển chọn chuyên gia công nghệ thông tin để thực hiện dự án "thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng tại tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 22/02/2024 3:38:57 SA

 

 

 

Dự án "Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng"

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)

Tuyển chọn chuyên gia công nghệ thông tin để thực hiện dự án

 

Tên Dự án:

Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro

trên không gian mạng”

Gói thầu số

Tuyển chuyên gia về công nghệ thông tin triển khai thực hiện dự án

Số lượng:

01 người

Mục đích:

Thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động của dự án

Địa điểm:

Tỉnh Yên Bái (Thành phố Yên Bái và một số huyện trong tỉnh)

Thời gian:

Từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2028

Giám sát hợp đồng

YENBAI CDSH

Hạn nộp hồ sơ

Từ ngày 21/2/2024 đến ngày 29/2/2024     

 

1. Thông tin chung :

Dự án "Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng" (Youth CCRP) Số tham chiếu: EuropeAid/174088/DD/ACT/VNdo EU tài trợ, đã được UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” (Youth CCRP) trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái là chủ khoản viện trợ, Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) và Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Yên Bái phối hợp thực hiện trong 48 tháng từ tháng 3/2024. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Yên Bái Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái.

a)    Dự án có mục tiêu chung:

Thanh niên tỉnh Yên Bái được nâng cao năng lực về giáo dục kỹ thuật số lấy con người làm trung tâm trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực cho Đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái để giải quyết các rủi ro trên không gian mạng với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

- Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cá nhân của thanh niên địa phương, bao gồm đồng bào thuộc các nhóm Kinh, Tày và các dân tộc khác ở thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên để giảm thiểu các rủi ro trên không gian mạng.

- Mục tiêu 3: Tham vấn việc ra quyết định về Giáo dục Kỹ thuật số cho Thanh niên để phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

c) Dự án hướng tới các kết quả sau :

- Kết quả 1: Đào tạo ít nhất 20 giảng viên chính và 20 giảng viên dự phòng là đoàn viên Thanh niên thuộc Tỉnh đoàn Yên Bái, Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Thông tin & Truyền thông để giải quyết các rủi ro trên không gian mạng với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.

- Kết quả 2:

+ Tác động trực tiếp nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng cho ít nhất 1.500 thanh niên các dân tộc thành phố Yên Bái và ít nhất 2.100 thanh niên các dân tộc huyện Lục Yên (trong đó có 70% là dân tộc Tày), tỉnh Yên Bái được đào tạo nâng cao nhận thức về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

+ Tác động gián tiếp cho ít nhất 36.000 thanh niên địa phương trong độ tuổi từ 16 -30 tuổi, bao gồm các nhóm dân tộc Kinh, Tày và các dân tộc khác, ở huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái được nâng cao kỹ năng và biết sử dụng bộ công cụ tự học ứng dụng Giáo dục Kỹ thuật số mới do Việt Nam xây dựng, giúp người dùng internet loại bỏ và ngăn chặn thông tin sai lệch bảo vệ nội dung trực tuyến của họ trên không gian mạng .

- Kết quả 3: Ít nhất 240 người thuộc các tổ chức đoàn thể, trong đó 40% là phụ nữ, thuộc Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc… được tăng cường quan hệ hợp tác thông qua các cuộc vận động chính sách về Giáo dục kỹ thuật số và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

Dự kiến tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành một Quyết định của UBND cấp tỉnh về giáo dục số cho thanh niên theo hướng tiếp cận lấy con người làm trung tâm và một Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh về ngân sách địa phương giao cho cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh để về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng được thông qua.

2. Mục tiêu công việc

Chuyên gia CNTT được tuyển dụng sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giám sát kỹ thuật cho phần lớn các hoạt động của dự án.

3. Phạm vi công việc:

- Làm việc tại văn phòng YENBAI CDSH, phụ trách các hoạt động liên quan đến CNTT/Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng của dự án. Thực hiện một số công việc khác do Ban quản lý dự án /Giám đốc dự án phân công, cụ thể như sau:

*Lập kế hoạch các hoạt động dự án, cho các hoạt động liên quan đến CNTT/ Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng

-Tuân thủ theo sự điều hành của Giám đốc dự án và định hướng, chỉ đạo của Trưởng ban Quản lý dự án và Giám đốc CDSH trong quá trình lập kế hoạch thực hiện các hoạt động đánh giá, hội thảo, tập huấn, có liên quan đến CNTT/Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch định kỳ (hàng năm, 06 tháng, hàng quý và hàng tháng) cho các hoạt động đánh giá, nghiên cứu, hội thảo, tập huấn về CNTT/Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

- Phối hợp với các thành viên khác trong Nhóm thực hiện dự án (điều phối viên, chuyên gia đánh giá, giám sát, kế toán…) và các bên liên quan (Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm chuyển đổi số, Tỉnh đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, CLB Trí thức trẻ…) trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, tập huấn, về CNTT/Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng theo như kế lập kế hoạch đã đề ra.

* Tổ chức thực hiện các hoạt động dự án trong lĩnh vực CNTT/Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động đánh giá,hội thảo, tập huấn, về CNTT/Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng  căn cứ theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Triển khai thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm chuyên gia khi thực hiện các hội thảo tham vấn và trực tiếp đánh giá rủi ro về Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng tại tỉnh Yên Bái.

- Triển khai thực hiện và hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm chuyên gia và các bên liên quan xây dựng bộ tài liệu giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng chống rủi ro Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, viết báo cáo khóa Tập huấn cho các giảng viên từ Tỉnh đoàn, bao gồm Đoàn Thanh niên CA tỉnh Yên Bái, về Giáo dục Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

- Liên hệ các bên liên quan, xây dựng kế hoạch hỗ trợ Đoàn thanh niên tìm kiếm nhà cung cấp có uy tín trong nước để cung cấp một công cụ tự học trực tuyến (một ứng dụng Giáo dục Kỹ thuật số mới), đảm bảo theo các quy định của Việt Nam nhằm giúp người dùng internet có thể phân biệt, nhận biết, hiểu và xử lý về các dạng thông tin sai lệch trên không gian mạng. Ứng dụng này, sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, sẽ được tải lên chợ ứng dụng Apple AppStore hoặc Android GooglePlay để giúp cho người dùng điện thoại thông minh truy cập và tải xuống dễ dàng hơn.

- Xây dựng kế hoạch, hỗ trợ Tỉnh đoàn Tổ chức triển khai,viết báo cáo các  khóa tập huấn cho thanh niên TP Yên Bái và Lục Yên.

- Xây dựng kế hoạch, Hỗ trợ đoàn thanh niên Tổ chức triển khai, viết báo cáo tổ chức Lễ phát động giáo dục Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

- Xây dựng kế hoạch, Hỗ trợ đoàn thanh niên Tổ chức triển khai, viết báo cáo việc tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng công cụ tự học trực tuyến trên cho thanh niên TP Yên Bái và Huyện Lục Yên.

- Xây dựng kế hoạch, Tổ chức, viết báo cáo 3 hội thảo thông tin dành riêng cho cán bộ công an, Sở Giáo dụcĐào tạo, Hỗ trợ đoàn thanh niên và Sở Thông tin & Truyền thông về Giáo dục số và Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

- Xây dựng kế hoạch, Hỗ trợ đoàn thanh niên Tổ chức Hội nghị Thanh niên toàn quốc tại TP Đà Nẵng về vai trò của Thanh niên trong tăng cường hợp tác Giáo dục số và Phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng.

* Quản lý tài chính và hành chính

- Phối hợp với kế toán dự án lập kế hoạch chi tiêu trình BQL Dự án phê duyệt để thực hiện các hoạt động phụ trách nêu trên.

- Phối hợp với kế toán dự án thu thập chứng từ và báo cáo các khoản chi tiêu liên quan đến các hoạt động của dự án thuộc lĩnh vực phụ trách.

*Quảng bá hình ảnh dự án

- Thực hiện các yêu cầu quảng bá hình ảnh các hoạt động của dự án theo quy định của nhà tài trợ.

- Chủ động thu thập, lưu giữ thông tin, lựa chọn các thông tin phù hợp để quảng bá hình ảnh các hoạt động của dự án trong nội bộ tổ chức và với các bên liên quan theo quy định của nhà tài trợ và của Dự án.

*Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của BQL và Giám đốc dự án.

- Phối hợp với các cán bộ khác trong nhóm thực hiện dự án khi BQL và Giám đốc dự án yêu cầu.

4. Thời gian, địa điểm thực hiện và kế hoạch thực hiện:

- Thời gian: Từ tháng 3/2024 đến hết tháng 2/2028, 50% thời gian làm việc tính theo hàng tháng.

- Địa điểm: Thành phố Yên Bái (Văn phòng YENBAI CDSH), các huyện/thị/địa phương vùng dự án.

- Chuyên gia được tuyển sẽ làm việc đến khi kết thúc dự án và tham gia hoàn thiện báo cáo kết thúc dự án, thực hiện các công việc đóng dự án hoàn thành.

- Hợp đồng sẽ được ký kết theo từng năm một và được gia hạn theo từng năm tùy theo khả năng đáp ứng của ứng viên.

5. Tài liệu, thiết bị được cung cấp và chế độ báo cáo:

- Ban Quản lý dự án sẽ cung cấp tài liệu, các điều kiện làm việc cần thiết và các trang bị khác theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).

- Hàng tháng, Chuyên gia thực hiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo kết quả, tiến độ công việc cho Giám đốc Ban Quản lý dự án; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Quản lý dự án và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, kỷ luật làm việc và các quy định pháp luật có liên quan; Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Điều kiện nộp hồ sơ tuyển dụng:

6.1. Điều kiện chung:

- công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi không quá 60, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc;

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm các công việc tương tự.

6.2. Điều kiện cụ thể:

Cán bộ được chọn cần có những yêu cầu tối thiểu như sau:

- Trình độ chuyên môn: Yêu cầu chuyên gia có trình độ chuyên môn và kiến thức sâu về phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng: kiến thức về mạng máy tính, hệ điều hành, mã độc, mã hóa, phân tích bảo mật, kiểm tra xâm nhập và các công nghệ phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng khác.

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng qua các dự án tương tự đã từng thực hiện. Có kinh nghiệm về phát hiện, phòng ngừa và xử lý các vấn đề bảo mật mạng.

- Có giấy chứng nhận Quốc tế, bằng cấp liên quan đến phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng (Ví dụ: OSCP (Offensive Security Certified Professional), OSEP (Offensive Security Experienced Penetration Tester), ECIH(EC-Council Certified Incident Handler)…

- Có kiến thức rộng về công nghệ thông tin, bao gồm các hệ điều hành, mạng máy tính, phân tích dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu và các công nghệ liên quan khác. Kỹ năng quản lý hệ thống cũng là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả để truyền đạt thông tin cho đội làm việc và các bên liên quan khác. Có kỹ năng viết và thuyết trình, giảng dạy, tập huấn.

- Có khả năng tư duy sáng tạo và giải quyết các vấn đề bảo mật mạng, khả năng phát hiện lỗ hổng, đánh giá rủi ro và đưa ra các giải pháp bảo mật phù hợp.

7. Thù lao, chi phí đi lại và công tác phí:

- Mức thù lao được chi trả theo theo yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm công tác phù hợp của vị trí cần tuyển dụng nêu tại điểm 6 của TOR này và theo Định mức chi phí của dự án do EU tài trợ.

- Các chi phí khác liên quan được áp dụng theo Định mức chi phí và quy định của nhà tài trợ và các quy định hiện hành của Việt Nam, quy chế chi tiêu nội bộ của CDSH.

8. Cách thức tuyển chọn:

Ban Quản lý dự án sẽ lựa chọn chuyên gia thông qua cơ chế lựa chọn cạnh tranh đối với cá nhân phù hợp với hướng dẫn của nhà tài trợ và quy định của pháp luật Việt Nam và theo TOR này.

*Tiêu chí đánh giá:

 

STT

Năng lực

Thang điểm

1

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, bao gồm các hệ điều hành, mạng máy tính, phân tích dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu và các công nghệ liên quan khác.

15

2

Có giấy chứng nhận, chứng chỉ và bằng cấp liên quan đến lĩnh vực an toàn thông tin và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng

25

3

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin và phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng, phát hiện, phòng ngừa và xử lý các vấn đề bảo mật mạng

25

4

Tham gia các chương trình, dự án về an toàn thông tin

10

5

Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các cơ quan và các bên liên quan;

10

6

Kỹ năng giao tiếp tốt; nói và viết tiếng Anh thành thạo.

15

 

Tổng điểm

100

 

9. Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

- Thư xin việc.

- Sơ yếu lý lịch chi tiết (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh).

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan.

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 60 ngày).

- 02 ảnh 4 x 6 (chụp ảnh trong thời hạn 6 tháng gần nhất).

- Ứng viên nộp hồ sơ tại văn phòng: Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái

- Địa chỉ: Số 332, Đ. Đinh Tiên Hoàng, P. Yên Thịnh, TP. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái trước 17h00 ngày 29 tháng 2 năm 2024

- Điện thoại: Chị Nguyễn Thị Bích Phượng – Số Điện thoại: 0903.422.427.

- Email: bichphuongcdsh@gmail.com.

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter