• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Thông báo Về hội thảo, tập huấn“Nâng cao năng lực Tư vấn, phản biện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái”
Ngày xuất bản: 09/10/2018 1:43:48 SA

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

LIÊN HIỆP HỘI TỈNH YÊN BÁI

 


Số: 01/TB-LHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Yên Bái, ngày 08 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về hội thảo, tập huấn“Nâng cao năng lực Tư vấn, phản biện

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện  góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái,  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Hội tỉnh) phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo, tập huấn với chủ đề Nâng cao năng lực Tư vấn, phản biện  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái.

  Nội dung hội thảo:Thực trạng công tác tư vấn, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội tỉnh Yên Bái trong thời gian qua,  đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động  tư vấn, phản biện thời gian tới; Tập huấn nghiệp vụ Tư vấn, phản biện và triển khai một số văn bản liên quan đến hoạt động tư vấn, phản biện.

Thành phần tham dự hội thảo:

Số lượng đại biểu: 50 đại biểu tham dự hội thảo, gồm:

- UBMTTQVN tỉnh: Đại diện lãnh đạo; Ban Dân chủ Pháp luật; thành viên Hội đồng tư vấn của UBMTTQ tỉnh;

- Đại diện một số sở, ban ngành cấp tỉnh;

- Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh;

- Đại diện các hội thành viên và trung tâm trực thuộc;

Thời gian và địa điểm:

Hội thảo sẽ được tổ chức trong thời gian 1 ngày (dự kiến cuối tháng 8 năm 2016).

Địa điểm: Tại hội trường Liên hiệp Hội tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách đại biểu tham gia trước ngày 15/8/2016

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

TM BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Văn Rỡ

 

 

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter