• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông Tin điện tử Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái!
 
Kế hoạch Hội thảo, tập huấn về Tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Ngày xuất bản: 09/10/2018 1:44:19 SA

   

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

LIÊN HIỆP HỘI TỈNH YÊN BÁI

 


Số: 03/LHH- BTVPB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Yên Bái, ngày 27tháng 7  năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Hội thảo, tập huấn về Tư vấn, phản biện và giám định xã hội

 

I. Mục tiêu

Nâng cao năng lực hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và  Cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

II. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian dự kiến: 01 ngày (/8/2016)

2. Địa điểm dự kiến: Hội trường Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

 

III. Thành phần

1.Số lượng đại biểu: 45-50Đại biểu

 

TT

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh

 

05

 

2

UBMTTQVN tỉnh

 

15

 

 

3

Hội thành viên, Trung tâm trực thuộc

25

 

4

Các sở, ban ngành liên quan

 

5

 

 

Tổng

50 người

 

 

IV. Tên Hội thảo, tập huấn: “Nâng cao năng lực Tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái”

 

V. Nội dung

1. PhầnHội thảo :

- Thực trạng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh, hội thành viên giai đoạn 2010 -2015.

- Thảo luận đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động  TV, PB&GĐXH và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện của Liên hiệp Hội tỉnh giai đoạn tiếp theo.

 

2. Phần tập huấn: Tập huấn nghiệp vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội và triển khai thực hiện một số văn bản liên quan:

+ Giới thiệu một số văn bản về tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Trung ương.

+ Triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND, ngày 14/6/2016 UBND tỉnh Yên về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Yên Bái.

 

Dự kiến chương trình và một số báo cáo tham luận và phát biểu ý kiến tại hội thảo:

 

TT

Tên Báo cáo/ trình bày tham luận

Đơn vị/ Người Báo cáo

Ghi chú

A

HỘI THẢO

 

 

1

Đề dẫn Hội thảo

Lãnh đạo LHH tỉnh

Ban KHCN &TVPB

2

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và GĐXH của LHH trong 5 năm qua.

 

Lãnh đạo LHH tỉnh

Ban KHCN &TVPB

3

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng phản biện xã hội

 Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh

 

4

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa chất - Khoáng sản tỉnh với công tác TV, PB & GĐXH

Đ/c Lê Đình Đạo, Chủ tịch Hội KHKT Địa chất KS tỉnh

 

5

Hội Khoa học lịch sử phát huy vai trò tư vấn, phản biện các vấn đề văn hóa, xã hội và những đề xuất, kiến nghị

Đ/c Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch  Hội KHLS tỉnh

 

6

Tham luận của Sở Tài chính tỉnh về xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động tư vấn phản biện và GĐXH

 

 

 

7

Tham luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về các đề án bắt buộc phải tư vấn phản biện

 

 

 

9

Tham luận của Sở KH&CN tỉnh về công tác phối hợp thực hiện  phản biện các đề tài dự án về khoa học công nghệ

 

 

 

10

Ý Kiến Tham luận đại diện Hội thành viên và đại biểu khác

 

 

 

B

TẬP HUẤN

 

 

11

Kỹ năng Tư vấn, phản biện

Chuyên gia của LHHVN

 

12

Giới thiệu một số văn bản của Trung ương về Tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

 

Chuyên gia của LHHVN

 

13

Triển khai Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND, ngày 14/6/2016 UBND tỉnh Yên về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Yên Bái.

 

Thường trực LHH

 

 

VI. Tổ chức thực hiện và kinh phí

1. Tổ chức thực hiện

 

TT

Hoạt động

Nội dung

Thời gian thưc hiện

Người thực hiện

0

Xây dựng kế hoạch trình Thường trực LHH tỉnh

Bản Kế hoạch

 

Ban KHCN & TVPB

 

Xây dựng Chương trình Hội thảo, tập huấn

Chương trình

 

Ban KHCN & TVPB

1

Thông báo mời đăng ký tham gia Hội thảo, tập huấn

 Gửi thông báo đến các đơn vị

 

Ban KHCN & TVPB, Văn phòng

2

Giấy mời tham dự Hội thảo, tập huấn

Gửi giấy mời đến các đơn vị có đăng ký tham gia

 

Văn Phòng

3

Thư mời viết tham luận

Mời  Ban TVPB & GĐXH LHHVN

 

Xây dựng và phát hành giấy mời đến các đơn vị dự kiến mời tham luận

 

 

Ban KHCN & TVPB,

VP

 

Biên tập tài liệu tập huấn

Biên tập và photo tài liệu Hội thảo,tập huấn

 

Ban KHCN & TVPB

7

Tổ chức Hội thảo, tập huấn

 

 

 Thường trực LHH tỉnh

 

2. Kinh phí: 15.000.000 đồng

                     

Nơi nhận:

- TT LHH tỉnh;

- UB MTTQVN tỉnh;

- Các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc;

- Ban KHCN&TVPB;

- Lưu: VT-VP.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Phạm Văn Rỡ

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện video

Lượt truy cập

visitor counter